برنامه‌ریزی‌ برای ارتقای پنج اولویت دستگاه‌های فرهنگی در سال ۱۴۰۲

در جدیدترین نوشته وزیر فرهنگ در فضای مجازی آمده است: «در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی در سال جدید مقرر شد نگاه آسیب شناسانه رهبر فرزانه انقلاب در حوزه فرهنگ عمومی، در سال جدید مورد مداقه جدی قرار گیرد.

گفتنی است، جلسات شورای فرهنگ عمومی کشور در دوره جدید بطور منظم هر دو هفته یکبار، سه شنبه ها به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن اجتماعات وزارتخانه برگزار می‌شود.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1069593/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2موضوعاتی از قبیل «فرهنگ کار و تولید»، «زیست عفیفانه»، «امید به آینده و اعتماد به نفس ملی»، «پرهیز از اسراف و تجمل» و «افزایش سرانه تولید و مصرف فرهنگی بهینه» شاخص‌هایی هستند که به عنوان اولویت‌های کار دستگاه‌های فرهنگی در سال ۱۴۰۲ اعلام و تمام برنامه ریزی ها برای ارتقا این پنج حوزه به کار گرفته خواهد شد. انشالله»