برگزاری جشنواره رسانه‌های برتر حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زمستان


معاون وزیر میراث‌فرهنگی اعلام کرد: نخستین جشنواره رسانه‌های برتر در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، زمستان امسال آغاز به کار می‌کند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4075128/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86