برگزاری دوره تخصصی تهران‌شناسی در مجموعه گردشگری عباس آباد


تهران- ایرنا- اختتامیه دوره تخصصی تهران شناسی همراه بازدید از اقیانوس پارک مجموعه فرهنگی عباس آباد و معرفی جاذبه‌های مناطق برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975827/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF