برگزاری سلسله نمایشگاه های صنایع دستی «ایران من» در سراسر کشور


نمایشگاه های صنایع‌دستی «ایران من» در استان‌های مختلف در قالب ۱۱ نمایشگاه و ۴۵۰ غرفه در حال معرفی صنایع‌دستی کشور در ایام نوروز هستند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3798029/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1