برگزاری نخستین نشست انجمن دوستداران قانونمدار میراث فرهنگی


نخستین نشست انجمن دوستداران قانونمدار میراث، همزمان با هفته موزه و میراث فرهنگی در محل کمیسیون ملی یونسکو، برگزار شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3858203/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C