برگزاری نمایشگاه عروسک‌های بومی و سنتی ایران در ژاپن


تهران- ایرنا- نمایشگاه عروسک‌های بومی و سنتی ایران در ژاپن و در کتابخانه منطقه تاما برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85293816/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86