برگزاری کارگاه مطالعه شیشه‌های تاریخی ایران در دانشگاه بلونیا ایتالیا
مدیر موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران از برگزاری ۳ کارگاه تخصصی با موضوع شیشه‌‌های تاریخی ایران در دانشگاه بلونیا در شهر راونا ایتالیا خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3790993/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7