بزرگداشت روز جهانی موزه ها در موزه ملی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این رویداد از موزه داران برتر کشور قدردانی شد و به همین مناسبت در خیابان سی تیر، 30 موزه بزرگ تهران غرفه هایی برای معرفی خود به بازدیدکنندگان برپا کرده اند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3854189/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86