بسیج اصناف وظیفه هم افزایی با دستگاه های اداری در زمینه اقتصادی را دارد
کاشان – ایرنا-رئیس بسیج اصناف استان اصفهان گفت: وظیفه بسیج اصناف هم افزایی و کمک به دستگاههای اداری در زمینه اقتصادی مانند جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و صنعت معدن و تجارت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298249/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C