بهره‌برداری از میراث تاریخ طبیعی غرب مازندران نیازمند نقشه راه گردشگری


نوشهر- ایرنا – غرب مازندران با وجود برخورداری از میراث تاریخ طبیعی ارزشمند هنوز به خوبی معرفی نشده است، بهره برداری از این ظرفیت های ارزشمند با هدف توسعه رونق صنعت گردشگری نیازمند تهیه نقشه راه اصولی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959906/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87