« بچه‌های قالیبافخانه» روایتی از کودکان کار


نسخه صوتی کتاب “بچه‌های قالیبافخانه ” اثر هوشنگ مرادی کرمانی منتشر شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3578150/-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1