بیش از ۴ میلیون گردشگر از جاذبه های تاریخی اصفهان بازدید کردند


اصفهان- ایرنا- دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان اصفهان از بازدید بیش از چهار میلیون نفر گردشگر نوروزی از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری و اقامت بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر گردشگر در پهنه استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85431615/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF