بیش از ۵۶ هزار نفر از مرکز آسمان نمای گنبد مینا بازدید کردند


تهران- ایرنا- در طول تعطیلات نوروزی، ۵۶ هزار و ۵۶۰ نفر از مرکز آسمان نمای گنبد مینا بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85430876/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF