تابلوی منسوب به پیکاسو در موزه ملی ایران چاپ دیجیتال است


تهران-ایرنا- رئیس کل موزه ملی ایران گفت: اصل تابلو منسوب به پیکاسو که در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود در سال ۱۹۱۸ اجرا شده است و بعدها یک شرکت ایتالیایی این اثر را بر روی کرباس در تعداد مشخص به صورت دیجیتالی برای عرضه به بازار محصولات هنری چاپ کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978944/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA