تاکید رئیس رسانه ملی بر توجه بیشتر به صنایع‌دستی در نمای برنامه‌های تلویزیونی


رئیس رسانه ملی معرفی و حمایت از فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی را جزو وظایف ذاتی صدا و سیما دانست.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4050632/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C