تاکید مدیر کاخ نیاوران بر لزوم بکارگیری صحیح فناوری در موزه ها


مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در اجلاس تنوع هنری و فرهنگی شانگ‌های در چین گفت: به کارگیری فناوری در موزه ها، نباید باعث به حاشیه رفتن کارکرد موزه‌ها و آثار به نمایش در آمده در آن‌ها شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4032911/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7