تخریب عرصه باغ "امین اسلامی"، زخمی بر چهره شهر تاریخی نیشابور


مشهد- ایرنا- آتش داستان پرتکرار تخریب آثار تاریخی و تجاوز به حریم و عرصه آثار ملی هر از گاهی از زیر خاکستر بی‌توجهی متولیان عرصه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی برمی‌خیزد و این بار قرعه تلخ فال به نام اثر ملی “باغ امین اسلامی” در دیار ادب و تاریخ و فرهنگ، شهر اساطیری نیشابور افتاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967045/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1