تشکیل دبیرخانه دائمی پرونده «هگمتانه و مرکز تاریخی همدان»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان از تشکیل دبیرخانه دائمی پرونده ثبت جهانی «هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» با محوریت معاونت عمرانی استانداری برای رصد و انجام اقدامات مناسب به منظور ثبت این یادمان مهم تاریخی خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3743108/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%DA%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86