تصویری زیبا از ترافیک چند کیلومتری گردشگران برای دیدن دریاچه ارومیه


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1889507/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87