تعطیلی سه روزه مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد


مجموعه سعدآباد به مدت سه روز از یکشنبه تا سه شنبه هفته جاری تعطیل است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4076110/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF