تفکرِ توسعه در بافت‌های تاریخی، جنگ نابرابر بین توسعه‌گران و حفاظت‌گران است


اصفهان – ایرنا – یک متخصص بافت‌های تاریخی گفت: رشد تفکر توسعه در بافت‌های تاریخی که گریبان بسیاری از مسوولان و مدیران شهری را گرفته، به نوعی اعلان جنگ علیه بافت‌های تاریخی ایران محسوب می‌شود و  این نبرد و تقابل و چالش بین حفاظت گران و توسعه گران از نظر تعداد نفرات و حوزه اختیار افراد، نبردی نابرابر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176750/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88