تقارن بهار قرآن و بهار طبیعت در موزه‌هابه گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی دارابی افزود: ساعت کار موزه‌ها و بنا‌های تاریخی از ساعت ۱۷ به ۲۱ شب افزایش پیدا کرده است تا هموطنان بتوانند ساعات بیشتری را به بازدید موزه‌ها اختصاص دهند.
آقای دارابی همچنین از نمایشگاه‌های تلفیقی بهار قرآن و بهار طبیعت خبر داد و گفت: در نورزگاه ها، موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی برنامه‌های موضوعی برپا خواهد شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3788848/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7