تقویت گردشگری سلامت در تدوین برنامه هفتم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:تقویت گردشگری سلامت در تدوین برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3741879/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت؛