تقویت گردشگری مرزها راهی برای توسعه استان کرمانشاه


کرمانشاه – ایرنا – تقویت و ساماندهی مرزهای استان کرمانشاه و استفاده از ظرفیت‌های مرزی می‌تواند فرصتی بسیار مناسب و مغتنم برای توسعه این صنعت در استان باشد و بازگشایی مرز شوشمی می تواند این امر را شتاب ببخشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153949/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87