تله کابین به لحاظ منظری مانع ثبت جهانی تاق‌بستان است
کرمانشاه – ایرنا – مدیر مجموعه تاق‌بستان کرمانشاه گفت: ثبت جهانی تاق‌بستان الان به محور ساسانی – اشکانی متصل شده و دیگر به تنهایی مطرح نیست اما اجرای تله کابین قطعا مانع ثبت جهانی آن می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85293033/%D8%AA%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA