تمامیت تاریخی و جغرافیایی ایران با ثبت جهانی کاروانسرا‌ها به دنیا معرفی شد


به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، احمد پاکتچی سفیر ایران در یونسکو با تبریک ثبت جهانی پرونده ۵۴ کاروانسرای ایرانی، بیان کرد: چنین فرصت‌هایی در یک سازمان بین‌المللی مانند یونسکو موقعیت مناسبی را برای به اشتراک گذاشتن داشته‌های فرهنگی ملت‌ها با یکدیگر فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه با ثبت‌های جهانی سهم ایرانی‌ها را در ایجاد فرهنگ جهانی نشان می‌دهیم، ادامه داد: گستردگی جغرافیایی در سراسر کشور و پراکندگی این ۵۴ کاروانسرا در دوره‌های مختلف تاریخی توانایی عرضه تمامیت تاریخی و جغرافیایی ایران به جهانیان را فراهم می‌کند.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1098140/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF