تملک عرصه و حریم تاق‌بستان کرمانشاه سه هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان نیاز دارد


کرمانشاه – ایرنا – مدیر مجموعه تاق‌بستان کرمانشاه گفت: برای تملک عرصه و حریم آثار تاق‌بستان و املاک ساخته شده در شکارگاه خسروپرویز سه هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304144/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86