تهران میزبان «روز فرهنگی عراق» خواهد شد


تهران- ایرنا- «روز فرهنگی عراق» با مشارکت رایزن فرهنگی جمهوری عراق در ایران در کوشک باغ هنر منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982558/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF