تهیه مقدمات لازم برای جهانی کردن گودین تپه


گودین تپه کنگاور در استان کرمانشاه یکی از محوطه‌های تاریخی مهم در ایران است، این محوطه باستانی می‌تواند در مسیر ثبت جهانی شدن قرار بگیرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4032830/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%BE%D9%87