توجه به بازاریابی و تقویت سرمایه‌گذاری، دو پیش شرط توسعه گردشگری ارس

معاون گردشگری گفت: برای آنکه سهم محور شمال غرب کشور با محوریت تبریز افزایش یابد نیاز است با در نظر گرفتن همه ظرفیت‌ها و جاذبه‌های استان از جمله ژئوپارک ارس به بازاریابی این محور توجه شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3890869/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3