تور رالی گردشگری خانوادگی با حضور بیش از ۳۰۰ نفر


تور رالی گردشگری خانوادگی با حضور بیش از ۳۰۰ نفر برگزار شد .


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3862160/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1