توسعه روابط گردشگری میان ایران و چین


معاون گردشگریِ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از ورود ۵۰ هزار گردشگرِ چینی در هفت ماهه امسال خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4036702/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86