توسعه گردشگری کردستان نیازمند همکاری بین سازمانی است


سنندج- ایرنا- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: توسعه هر چه بیشتر صنعت گردشگری در استان به عنوان یک ظرفیت بسیار مهم نیازمند مشارکت، همکاری و تعامل بین سازمانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205696/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA