توصیه‌های بهداشتی و درمانی اربعین

نظارت دو هزار تیم بهداشتی بر سلامت آب و غذا در مسیر راهپیمایی اربعین؛ امسال برای نخستین بار تیم بهداشتی برای نظارت بر موکب‌ها به عراق اعزام شدند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3570081/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86