تپه باستانی شیراز زیر پای گوسفندان + فیلم


شیراز-ایرنا-تپه پوستچی شیراز که به گفته باستان شناسان نخستین محل زندگی بشر در دشت شیراز است و آثار کشف شده از آن، قدمت این شهر را تا بیش از هفت هزار سال افزایش داده است، این روزها به محل چرای دام و گوسفندان تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046165/%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85