تکذیب خبر فروش بناهای تاریخی با تیتر«حراج میراث‌فرهنگی»


صندوق توسعه صنایع‌دستی و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اعلام کرد کسی قصد فروش بناهای تاریخی را ندارد و صرفا اجازه بهره‌برداری از بناهای تاریخی برای مرمت به بخش خصوصی داده شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3837649/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C