تکمیل مرمت نقاشی قاجاری مسجد جامع سمنان


سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از اتمام مرمت نقاشی قاجاری مسجد جامع سمنان خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4070297/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86