تکمیل پرونده پنج اثر میراث ناملموس از چهارمحال و بختیاری برای ثبت ملی


پرونده پنج اثر میراث ناملموس استان چهارمحال و بختیاری برای ثبت ملی طی سال‌جاری تهیه و تکمیل گردیده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074998/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C