تکنیک های مرمتی، راهِ جلوگیری از ریزش تزیینات معماری بنای باغ زرشک اصفهان بود


اصفهان – ایرنا – یک کارشناس تزیینات معماری در اصفهان گفت: وقتی مطرح می‌شود از ۳ سال پیش احساس خطر برای تزئینات معماری سقف باغ زرشک وجود داشت، می بایست با تکنیک‌های مرمتی احتمال ریزش و فقدان تزیینات را کم می کردیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307507/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA