ثبت آثار شاخص موزه آبگینه در فهرست آثار ملی


۱۷ اثر موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران مربوط به اواخر هزاره دوم قبل از میلاد تا قرون میانه اسلامی در فهرست آثار ملی ثبت شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4037250/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C