ثبت جهانی سوزن دوزی ترکمن

سوزن دوزی ترکمن در هفدهمین کمیته بین المللی یونسکو در مراکش بصورت مشترک با کشور ترکمنستان به ثبت جهانی رسیده است. استان گلستان بیش از سه هزار هنرمند سوزن دوز دارد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3722849/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86