ثبت دومین روز هوای سالم در اصفهان / ۴ ایستگاه کیفی هوا فعال است

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۹۲، خرازی با شاخص ۸۷ و رودکی با شاخص ۸۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه‌های مبارکه، سجزی و شاهین‌شهر است؛ شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۵۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) و سجزی با شاخص ۱۴ و مبارکه با شاخص ۲۶ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _شنبه بیستم اسفندماه_ به شرح زیر است:

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/646799/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پروین با شاخص ۱۲۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.