ثبت ملی درختان سرو کهنسال در شهرستان تفتان


درختان سرو کهنسال در سه روستای شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان در فهرست میراث طبیعی ملی ایران ثبت شدند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3893753/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%87%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86