ثبت چهارمین روز هوای سالم در اصفهان/۴ ایستگاه کیفی هوا فعال است

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز) ۵۱ تا ۱۰۰ هوای ناسالم (زرد) ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۳ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _سه‌شنبه ششم دی‌ماه_ به شرح زیر است:

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/629504/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، سجزی، شاهین‌شهر و مبارکه است که شاخص کیفی هوای سجزی با قرار گرفتن روی عدد ۹۴ و مبارکه با شاخص ۵۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) و شاهین‌شهر با شاخص ۲۷ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۷۹، استانداری اصفهان با شاخص ۸۵، پروین با شاخص ۶۸ و رودکی با شاخص ۶۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.