جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری


وزیرِ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از تسهیلِ شرایط سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3750782/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C