جذب ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار در هفتمین مزایده سال صندوق توسعه و احیا


با برگزاری جلسه کمیسیون مزایده سرمایه‌گذاری در مرمت و احیای بنا‌های تاریخی، سرمایه‌گذاران پنج بنای فرهنگی-تاریخی مشخص شدند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4060913/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7