جزایر سه گانه ایران موضوع اولین «نشست نیاوران»


تهران- ایرنا- مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران گفت: نشست های نیاوران بزودی با محوریت موضوعات فرهنگی و تاریخی برگزار می شود و جزایر سه گانه موضوع اولین نشست خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978199/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86