جسد بانوی یافت شده در «تپه اشرف» اصفهان متعلق به دوره اشکانی است


اصفهان_ایرنا _ رییس هیات کاوش باستان شناسی “تپه اشرف” اصفهان گفت: مستندات موجود در باره جسد بانوی یافت شده در “تپه اشرف” کامل است و تردیدی در باره اشکانی بودن آن نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85282637/%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C