جشنواره ملی چند رسانه‌ای بیانگر زیست فرهنگ و هنر کشور است


قزوین – ایرنا – دبیر جشنواره ملی چند رسانه ای کشور گفت: جشنواره ملی چند رسانه‌ای بیانگر زیست فرهنگ و هنر کشور است که شعار خود را در دومین دوره “میراث در آینده” قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307181/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA