جشن ملل در کاشان


جشن ملل، با هدف معرفی آیین، فرهنگ و آداب و رسوم کشور‌های مختلف، در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3774592/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86